Rada Rodziców
§ 18 Statutu Szkoły:

1. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa m. in. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.
5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
6. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Przewodnicząca – p. Aneta Kopacz
Zastępca przewodniczącej - p. Sławomir Uzarski
Skarbnik - p. Jarosław Sułkowski
Pełnomocnik do konta bankowego p. Michał Serdeń
Sekretarz – p. Justyna Kędzierska

Ilość odsłon: 141
Dokument wytworzył(a): Elżbieta Pacyniak
Wprowadził(a): Elżbieta Pacyniak
Data publikacji: 2020-12-01 12:11
Ostatnia zmiana: 2022-01-10 15:14
Zakres ostatniej zmiany: aktualizacja danych

Rejestr zmian - (2)
Data: 2022-01-10 15:14Wprowadził(a): Elżbieta PacyniakOpis zmian: aktualizacja danych
Data: 2020-12-07 09:50Wprowadził(a): Elżbieta PacyniakOpis zmian: aktualizacja danych
Data: 2020-12-01 12:11Wprowadził(a): Elżbieta PacyniakOpis zmian: Zmiana działu.
separator