Kierownicze stanowisko urędnicze Głównego Księgowego (rozstrzygnięty)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.

Miejsce wykonywania pracy: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8, ul. BOYA ŻELEŃSKIEGO 4, 95-100 ZGIERZ,

Termin zatrudnienia: grudzień 2012 r.

Liczba i wymiar etatu: 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe a także niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz nieposzlakowana opinia,

4. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego - spełnianie jednego z poniższych warunków:

a. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości,

b. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkołę ekonomicznej i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,

c. wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d. posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 
 Wymagania dodatkowe:

1. posiadanie znajomości zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;

2. posiadanie wystarczającej wiedzy i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości;

3. posiadanie predyspozycji do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji;

4. posiadanie cech osobowości takich jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5. przygotowanie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków;

6. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych;

7. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków;

8. nadzór nad prawidłowym naliczaniem zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie;

9. nadzór nad stosowaniem rzeczowego wykazu akt, przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej;

10. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

11. nadzór nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środkó trwałych i wyposażenia;

12. rozliczanie inwentaryzacji składników majątku;

13. nadzorowanie prawidłowego stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych;

14. sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy ZFŚS, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrola zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa;

15. realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;

16. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;

17. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych;

18. sporządzanie sprawozdań statystycznych;

19. prawidłowe pobieranie i odprowadzanie dochodów;

20. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych;

21. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 
Wymagane dokumenty:

1. życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość (do wyboru: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),

4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. kopie zaświadczeń ukończonych kursów i szkoleń,

6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)

9. kwestionariusz osobowy.

Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 9 października 2012 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Boya Żeleńskiego 4 lub przesłać pocztą na ww. adres zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -Główny Księgowy”

List motywacyjny i życiorys powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

Dokumenty niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone lub przesłane po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 8 z siedzibą przy ul. Boya Żeleńskiego 4 w Zgierzu.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu (42) 716 51 29.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze a następnie zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane  w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Szkoła nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zgierzu

Grażyna Sadok

 

Ilość odsłon: 1524
Dokument wytworzył(a): Anna Banasiak
Wprowadził(a): Grażyna Sadok
Data publikacji: 2012-09-24 15:18
Ostatnia zmiana: 2012-10-26 12:18
Zakres ostatniej zmiany: Dodano informację w tytule o rozstrzygnięciu konkursu.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2012-10-26 12:18Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Dodano informację w tytule o rozstrzygnięciu konkursu.
Data: 2012-09-24 15:18Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Dodanie artykułu
separator